Contact

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Nobilis Tax & Wealth Structuring B.V.

Artikel 1. Definities
In deze “Algemene Voorwaarden” wordt verstaan onder:
Cliënt: de contractspartij van Nobilis Tax & Wealth Structuring die de opdracht geeft.
1. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief Verschotten en Reiskosten, die Nobilis Tax & Wealth Structuring voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.
2. Verschotten: de kosten die Nobilis Tax & Wealth Structuring in het kader van de uitvoering van de opdracht maakt.
3. Reiskosten: de vergoeding voor de in het kader van de uitvoering van de opdracht gemaakte reiskosten.
4. Nobilis Tax & Wealth Structuring: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nobilis Tax & Wealth Structuring met handelsregisternummer 51176521, statutair gevestigd te Oisterwijk.

Algemene Voorwaarden Nobilis Tax & Wealth Structuring B.V.

Artikel 2. Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van opdracht of andere rechtsbetrekking tussen Nobilis Tax & Wealth Structuring en cliënt. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van aan Nobilis Tax & Wealth Structuring gelieerde rechtspersonen, de (middellijk) bestuurders en aandeelhouders van Nobilis Tax & Wealth Structuring en aan hen gelieerde rechtspersonen alsmede ten behoeve van alle voor Nobilis Tax & Wealth Structuring en gelieerde rechtspersonen werkzame personen, waaronder ingeschakelde derden (“aan Nobilis Tax & Wealth Structuring verbonden personen”) . Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen als ware zij nobilis Tax & Wealth Structuring.

Artikel 3. Aanvaarding en uitvoering van de opdracht
Alle opdrachten van Cliënt worden met terzijdestelling van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Nobilis Tax & Wealth Structuring. Nobilis Tax & Wealth Structuring bepaalt door welke persoon of personen, waaronder ook derden worden begrepen, de overeenkomst wordt uitgevoerd. Ook bepaalt Nobilis Tax & Wealth Structuring op welke wijze en met welke middelen de opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van Cliënt, mits dit naar het oordeel van Nobilis Tax & Wealth Structuring bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht. Nobilis Tax & Wealth Structuring zal bij de uitvoering van de opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Er is sprake van een inspanningsverbintenis voor NobilisTax & Wealth Structuring.

Artikel 4. Derden
Nobilis Tax & Wealth Structuring mag namens en voor rekening van Cliënt derden inschakelen op de door derden gestelde voorwaarden. Nobilis Tax & Wealth Structuring mag deze voorwaarden, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen, namens Cliënt aanvaarden. Voor zoveel nodig machtigt Cliënt Nobilis Tax & Wealth Structuring daartoe.

Artikel 5.
Nobilis Tax & Wealth Structuring voert haar werkzaamheden voor Cliënt uitsluitend ten behoeve van Cliënt uit. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 6. Informatie
Cliënt verplicht zich tijdig alle gegevens te verstrekken die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, waaronder de gegevens waarvan Nobilis Tax & Wealth Structuring aangeeft dat deze van belang zijn of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Nobilis Tax & Wealth Structuring verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 7.
Cliënt is verplicht om onverwijld en schriftelijk wijzigingen in de bevoegdheid van de Cliënt en/of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden aan Nobilis Tax & Wealth Structuring mede te delen.

Artikel 8. Elektronische communicatiemiddelen
Wanneer tussen Cliënt en Nobilis Tax & Wealth Structuring gecommuniceerd wordt met gebruikmaking van elektronische communicatiemiddelen, dan draagt Cliënt het risico van overbrenging van virussen en vergelijkbare bestaansvormen en van het niet, onvolledig of onjuist overkomen van een bericht. Een bericht wordt eerst geacht Nobilis Tax & Wealth Structuring te hebben bereikt op het moment dat Nobilis Tax & Wealth Structuring van dat bericht kennis heeft genomen. Cliënt is gehouden te verifiëren of het bericht de geadresseerde daadwerkelijk heeft bereikt. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypt, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Nobilis Tax & Wealth Structuring is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk als door middel van ongeoorloofde middelen derden in het bezit komen van correspondentie tussen Nobilis Tax & Wealth Structuring en Cliënt.

Artikel 9. Honorarium
Het door Nobilis Tax & Wealth Structuring bij Cliënt in rekening te brengen Honorarium zal worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de jaarlijks door Nobilis Tax & Wealth Structuring vast te stellen uurtarieven in euro’s. Het Honorarium is exclusief btw. Separaat zullen forfaitaire bedragen voor de Verschotten en Reiskosten in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Declaraties
Facturen van Nobilis Tax & Wealth Structuring dienen binnen veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum worden betaald per bankoverschrijving in euro. Door Cliënt gedane betalingen strekken – zelfs indien Cliënt bij de betaling anders vermeldt – steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en dan op de facturen die het langst open staan. Cliënt is niet bevoegd tot verrekening, opschorting en/of anderszins inhouding.

Artikel 11.
Indien Cliënt in verzuim raakt ter zake een op hem rustende verplichting, dan is Cliënt gehouden de buitengerechtelijke kosten van Nobilis Tax & Wealth Structuring te voldoen. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van het te innen bedrag met een minimum van vijftig euro. Cliënt is jegens NobilisTax & Wealth Structuring de volledige door NobilisTax & Wealth Structuring gemaakte gerechtelijke kosten ter verkrijging van betaling verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover Cliënt aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

Artikel 12.
Indien Cliënt in verzuim raakt ter zake een op hem rustende bepaling, is Nobilis Tax & Wealth Structuring – na ingebrekestelling met een redelijke termijn van veertien dagen – steeds bevoegd haar werkzaamheden ten behoeve van de Cliënt op te schorten.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
Nobilis Tax & Wealth Structuring is onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekerd voor door bij haar werkzaamheden gemaakte fouten toegebrachte schade tot een bedrag van € 2.500.000 per gebeurtenis en tot een bedrag van € 5.000.000 per jaar. Iedere aansprakelijkheid van Nobilis Tax & Wealth Structuring is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Nobilis Tax & Wealth Structuring daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Aan NobilisTax verbonden personen zijn in geen geval aansprakelijk.

Artikel 14.
Indirecte schade komt daarbij niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15.
Bovenstaande beperkingen gelden ook voor onrechtmatige daden van Nobilis Tax & Wealth Structuring en al dan niet impliciet door Nobilis Tax & Wealth Structuring gegeven garanties. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Nobilis Tax & Wealth Structuring of van met de leiding van Nobilis Tax & Wealth Structuring belaste personen.

Artikel 16.
Alle vorderingen jegens Nobilis Tax & Wealth Structuring vervallen na één (1) jaar na het moment waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de schade en Nobilis Tax & Wealth Structuring als mogelijk aansprakelijk persoon, tenzij de vordering eerder vervalt of verjaart op grond van het toepasselijk recht.

Artikel 17.
Nobilis Tax & Wealth Structuring is als gevolg van geldende regelgeving, waaronder de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’, onder meer verplicht de identiteit van haar cliënten vast te stellen, na te gaan of van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties sprake is en als daarvan sprake is, de relevante autoriteiten op de hoogte te stellen, zonder haar cliënten hierover te informeren.

Artikel 18.
Cliënt vrijwaart (aan) Nobilis Tax & Wealth Structuring (verbonden personen) tegen alle aanspraken door derden, waaronder aan Cliënt gelieerde (rechts)personen en de door Nobilis Tax & Wealth Structuring ingeschakelde derden, waarvoor de aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden is beperkt of uitgesloten. Deze vrijwaring omvat ook de daarmee verband houdende kosten.

Artikel 19. Opzegging
Nobilis Tax & Wealth Structuring heeft de bevoegdheid de opdracht schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van Cliënt zoveel mogelijk blijven gediend. Partijen komen overeen dat een termijn van twee weken in ieder geval recht geeft aan deze belangen.

Artikel 20. Diversen
Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op verzoek aan Cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door Nobilis Tax & Wealth Structuring teneinde het dossier uit het archief te lichten, steeds ter beschikking van de cliënt.

Artikel 21.
De rechtsverhouding tussen Nobilis Tax & Wealth Structuring en Cliënt is onderworpen aan Nederlands recht. Slechts de Nederlandse rechter is bevoegd van eventuele geschillen tussen Cliënt en Nobilis Tax & Wealth Structuring kennis te nemen. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, behoudens toepasselijkheid van artikel 93 Burgerlijke Rechtsvordering. Nobilis Tax & Wealth Structuring blijft echter bevoegd om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Cliënt.